XƯỞNG SẢN XUẤT GỖ NỘI THẤT THÁI BÌNH

Chỉ cần nhấc điện thoại bạn có món hàng vừa ý tận nhà với giá rẻ.

 Hàng giao ngay trong ngày * Số điện thoại đặt hàng : 08.6670.6670 - 0913.916.949 - 0903.163.829

Trang chủ

Giường tầng gỗ


Tủ rượu

Giường gỗ tủ gỗ

hàng sơn men trắng

Bàn ghế văn phòng

Sofa cao cấp

 
Sofa xếp thành giường


Salon gỗ băng chờ

Bàn phấn


Gỗ tự nhiên

bàn ăn gỗ

Cửa gỗ

Tủ bếp gỗ

Cầu thang gỗ

Quầy bar

Bộ giường tủ khách sạn

Tủ áo lùn - tủ đựng đồ

Tủ giầy, dép

Tuyển thợ mộc
Caàn tuyeån:
 thôï moäc gioûi
tay ngheà 05 naêm trôû leân
hoà sô ñaày ñuû
Lieân heä : 0903 163 829

 


GIAO HAØNG MIEÃN PHÍTUÛ 1 CAÙNH 4 HOÄC  MS 6169

TUÛ AÙO SÔN MEN TRAÉNG MS 6170

GIÖÔØNG SÔN MEN TRAÉNG MS 6170

GIAO HAØNG MIEÃN PHÍ
 NOÄI THAÁT

THAÙI BÌNH

   ÑAËT HAØNG :
    SOÁ ÑIEÄN THOAÏI
08. 6670 6670
0913 916 949


Mua haøng sæ lieân heä Kieät
0903163829


Website :
www.noithatthaibinh.com

   

GIAO HAØNG MIEÃN PHÍ

XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT
GOÃ NOÄI THAÁT
THAÙI BÌNH

  ÑAËT HAØNG :
    SOÁ ÑIEÄN THOAÏI
08. 6670 6670
0913 916 949

VAÂN
0913916949
GIAO HAØNG MIEÃN PHÍ

GIAO HAØNG MIEÃN PHÍ

XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT
GOÃ NOÄI THAÁT
THAÙI BÌNH

  ÑAËT HAØNG :
    SOÁ ÑIEÄN THOAÏI
08. 6670 6670
0913 916 949

VAÂN
0913916949
GIAO HAØNG MIEÃN PHÍ
 
GIÖÔØNG HOÄP XOAN ÑAØO
MS : 387-1
 GIAÙ : 1m6 = 4.500.000 - 1m8 = 4.900.000

GIÖÔØNG ÑEÏP XOAN KIEÅU HAØN QUOÁC
MS : 3056-1
GIAÙ : 1m6 = 3.200.000

GIÖÔØNG GOÅ CN SÔN MEN TRAÉNG
MS : 3010
 GIAÙ : 4.600.000
QUÍ KHAÙCH XEM HAØNG TAÏI SHOWROOM NOÄI THAÁT THAÙI BÌNH 458 - 460 ÑÖÔØNG HAÄU GIANG, PHÖÔØNG 12, QUAÄN 6, TP.HCM.
 
GIÖÔØNG HOÄP GOÃ CN VENEER
MS : 306
 GIAÙ : 1m6 = 4.500.000
 
GIÖÔØNG HOÄP XOAN ÑAØO
MS : 1852
 GIAÙ : 1m6 = 4.500.000 - 1m8 = 4.900.000

BOÄ GIÖÔØNG PHOØNG NGUÛ
MS : 380
GIAÙ : G1m6 = 3.600.000 - T1m6= 5.500.000

GIÖÔØNG ÑEÏP HOÄP MDF XOAN ÑAØO

MS : 8078
GIAÙ : 1m6 = 4.500.000

GIÖÔØNG GOÃ HÖÔNG 
MS : 310
 GIAÙ : 1m6= 29.000.000 - goõ ñoû = 34.000.000 

BAØN PHAÁN
MS : 801
 GIAÙ : 1m = 3.200.000

GIÖÔØNG CAO CAÁP

MS : 6948
GIAÙ : 7.200.000

GIÖÔØNG NGUÛ GOÃTÖÏ NHIEÂN
MS : 8011
 GIAÙ : 18.500.000

BOÄ GIÖÔØNG PHOØNG NGUÛ
MS : 315
 GIAÙ :VUI LOØNG GOÏI

GIÖÔØNG GOÃ PÔ MU 1m6

MS : 316
 GIAÙ : 6.500.000

 GIÖÔØNG NGUÛ MDF XOAN ÑAØO
MS : 376
GIAÙ : 1m6 = 3.500.000 - 1m8 = 4.000.000

GIÖÔØNG NGUÛ GOÃTÖÏ NHIEÂN
MS : 8011
 GIAÙ : 18.500.000


GIÖÔØNG NHAÄT

MS : 8158
 GIAÙ : 1m6 = 4.500.000 - 1m8 = 5.000.000

GIÖÔØNG GOÃ CAÊM XE
MS : 8077
GIAÙ : 14.500.000

GIÖÔØNG GOÃ CAÊM XE
MS : 8159
GIAÙ : 18.000.000

GIÖÔØNG GOÃ XOAN ÑAØO 1m6
MS : 322
GIAÙ : 5.900.000

GIÖÔØNG GOÃ CAÊM XE
MS : 4026
GIAÙ : 14.500.000

GIÖÔØNG GOÃ CAÊM XE
MS : 8196
GIAÙ : 14.500.000
 

GIÖÔØNG GOÃ CAÊM XE
MS : 8077
GIAÙ : 14.500.000

 GIÖÔØNG NGUÛ MDF XOAN ÑAØO
MS : 374
GIAÙ : 1m6 = 3.500.000 - 1m8 = 4.000.000

GIÖÔØNG KIEÅU NHAÄT
MS : 327
 GIAÙ : 4.400.000

TUÛ AÙO GOÃ CAÊM  XE
MS : 1999
  GIAÙ :  4.900.000 / m2

Tuû aùo caêm xe - goû ñoû
MS : 1998
 Giaù = caêm xe : 4.900.000/m2  -  goõ ñoû : 8.600.000/m2

TUÛ AÙO GOÃ CAÊM  XE
MS : 1999
  GIAÙ :  4.900.000 / m2

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m4

MS : 380
 GIAÙ : 1m4= 4.900.000  1m6=5.500.000

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m4
MS : 6477
GIAÙ : 1m4 = 5.300.000 - 1m6 = 6.000.000

TUÛ AÙO MDF XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m6
MS : 394-3
  GIAÙ : 1m4 = 5.300.000 - 1m6 = 6.000.000

TUÛ AÙO MDF XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m6

MS : 382
 GIAÙ : 1m6 = 5.700.000 - 1m8 = 6.400.000

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m6
MS : 1997
  GIAÙ : 1m4= 4.900.000  1m6=5.500.000

TUÛ AÙO GOÃ CAÊM  XE
MS : 1999
  GIAÙ :  4.900.000 / m2

Tuû aùo caêm xe - goû ñoû
MS : 1998
 Giaù = caêm xe : 4.900.000/m2  -  goõ ñoû : 8.600.000/m2

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 2 CAÙNH 1m2
MS : 379
  GIAÙ : 1m2= 3.900.00

TUÛ AÙO SOÀI 2 CAÙNH 1m2
MS : 389
  GIAÙ : 1m4= 4.850.000 

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 2 CAÙNH 1m2

MS : 390
 GIAÙ : 1m2= 3.900.000

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 2 CAÙNH 1m2
MS : 391
  GIAÙ : 1m2= 3.900.00

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 4  CAÙNH 1m8
MS : 392
  GIAÙ : 1m4= 6.900.000 

TUÛ AÙO GOÃ SOÀI 3 CAÙNH 1m6

MS : 393
 GIAÙ : 10.800.000

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 4 CAÙNH 1m8
MS : 394
GIAÙ : 1m8 = 6.900.000 - 2m0 = 7.600.000

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m4
MS : 6477
GIAÙ : 1m4 = 5.300.000 - 1m6 = 6.000.000

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 4 CAÙNH 2m0

MS : 394
 GIAÙ : 7.900.000

TUÛ AÙO XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m4
MS : 6477
GIAÙ : 1m4 = 5.300.000 - 1m6 = 6.000.000

TUÛ AÙO MDF XOAN ÑAØO 3 CAÙNH 1m6
MS : 394-3
  GIAÙ : 1m4 = 5.300.000 - 1m6 = 6.000.000
         
CÔNG TY SẢN XUẤT NỘI THẤT THÁI BÌNH

O. SHOWROOM 01 : 199 - 201 NGUYỄN THỊ THẤP, PHƯỜNG TÂN MỸ, QUẬN 07, HỒ CHÍ MINH.  

O. SHOWROOM 02 : 388 - 390 NGUYỄN THỊ THẤP, PHƯỜNG TÂN QUY, QUẬN 07, HỒ CHÍ MINH.

O. SHOWROOM 03 : 415 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, HỒ CHÍ MINH.            

 O. SHOWROOM 04 : 458 - 460-462 HẬU GIANG, PHƯỜNG 12, QUẬN 06, HỒ CHÍ MINH.                     
                       
XƯỞNG SẢN XUẤT KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT TÀI, QUẬN BÌNH TÂN, HỒ CHÍ MINH.


ĐIỆN THOẠI : 08.6670.6670 - 0913.916.949 - 0903.163.829

QUÍ KHÁCH HÀNG MUA SỈ VUI LÒNG ĐIỆN THOẠI : 0903163829VÂN

Noäi Thaát Thaùi bình nhaø ñeïp caøng theâm ñeïp
 

     SẢN XUẤT NỘI THẤT GIAO GIÁ SỈ CHO CỬA HÀNG, ĐAI LÝ VỚI GIÁ XUẤT XƯỞNG.

KHÁCH HÀNG MUA SỈ VUI LÒNG LIÊN HỆ : VÂN 0913 916 949

 ĐIỆN THOẠI: 08.6670.6670 – 0913.916.949 - 0903.163.829   

Nội thất Thái Bình nhà đẹp càng thêm đẹp

  www.noithatthaibinh.com    email : noithatthaibinh@yahoo.com.vn 

( NHẬN THIẾT KẾ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH : NHÀ Ở, KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, CHUNG CƯ,

CĂN HỘ, BIỆT THỰ,  . . . . . . .TP HCM VÀ CÁC TỈNH )

CHUYÊN SẢN XUẤT NỘI THẤT TỪ GỖ TỰ NHIÊN VÀ GỖ CÔNG NGHIỆP.

( Sản xuất : tủ quần áo - bàn làm việc - giường ngủ - giường đẹp - giường gỗ - bàn ăn gỗ - giường tầng - cửa gỗ - nội thất văn phòng - tủ bếp đẹp . . . )